Regulamin cmentarza

Kościół zawsze uważał cmentarz, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”. (KPK, Kan 1205).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień Zmartwychwstania.

 • Cmentarz w Niemodlinie jest własnością Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie.
 • Administratorem Cmentarza jest ksiądz proboszcz parafii w Niemodlinie –tel. 077 4606 225 oraz 0 600 015 987, który zarządza nim samodzielnie lub przez opiekuna, którym jest p. Józef Lelek –Tel. 077 4606 209 oraz 0 604 602 182.
 • Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od 8.00 do 21.00, a jesienią i zimą od 8.00 do 17.00
 • Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 • Sadzenie lub wycinanie drzew oraz wysokich krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora lub opiekuna w wypadu uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia.
 • Bez zgody administratora lub opiekuna cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek oraz wykonywać betonowych podestów przy grobie.
 • Na cmentarzu zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, wprowadzania psów, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 • Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu tego miejsca.
 • Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 • Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 • Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po tym czasie ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba, że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawa i uiści opłaty (tzw. pokładne) za miejsce na cmentarzu, pobierane zawsze po upływie 20 lat.
 • Wysokość opłat cmentarnych określa aneks do niniejszego regulaminu.
 • Osoba, która opłaciła miejsce grobowe jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 • Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
 • Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu
 • Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary
 • Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
 • Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
 • Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepieniem.
 • Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowane dwu lub więcej trumien. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
 • Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 • Należy uzyskać zgodę administratora lub opiekuna cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, a w szczególności na ekshumację, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
 • Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora lub opiekuna cmentarza. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarz musi posiadać pisemną zgodę od opiekuna na jej wykonywanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonywanych pracach.
 • Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonywania robót czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialna jest osoba, która opiekuje się danym grobem.
 • Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie śmieci i wszystkie odpadki należy składać do kontenera znajdującego się poza ogrodzeniem cmentarza.
 • Wszelkie opłaty dotyczące cmentarza należy uiszczać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub opiekuna cmentarza, gdzie również można zasięgnąć informacji dotyczących spraw wykraczających poza regulamin. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1.11.2008r.

Aneks do regulaminu cmentarza w Niemodlinie

 • Za pojedyncze miejsce pochówku – 300 zł
 • Przechowanie ciała lub urny do dnia pogrzebu w kaplicy p.w. Zmartwychwstania Pańskiego – 150 zł
Skip to content