Przygotowanie do bierzmowania

Opublikowano: 12 maja 2018

Poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Lumen gentium, 11). Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje jakby nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 §1 i 890 KPK).

Zgodnie z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przygotowanie kandydatów do bierzmowania powinno trwać 3 lata. Sakrament bierzmowania zazwyczaj jest udzielany młodzieży kończącej szkołę gimnazjalną. Przygotowania trwają przez trzy lata i są związane z własną parafią (a nie z parafią na terenie której leży szkoła). Przygotowania rozpoczynają się we wrześniu, miejscem właściwym przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia, do której kandydat przynależy. Odpowiedzialność za przygotowanie i dopuszczenie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania spoczywa na duszpasterzach i ich współpracownikach. Pierwszymi współpracownikami duszpasterzy w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania są rodzice, których duszpasterze powinni informować o przebiegu przygotowania, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Duszpasterzom i rodzicom w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania pomagają również szkolni katecheci. Warunkiem rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania jest osobiste zgłoszenie się kandydata w parafii przygotowania do końca września poprzez złożenie pisemnego uzasadnienia chęci przyjęcia bierzmowania. W naszej parafii przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczniemy w piątek 15 września o godzinie 18:30. Jest to spotkanie dla rodziców wraz z wszystkimi kandydatami klas VI i VII szkoły podstawowej; II i III gimnazjum, które odbędzie się w kościele parafialnym. Prosimy rodziców o obecność. Warunkiem kontynuacji przygotowania do bierzmowanie dla klasy drugiej i trzeciej gimnazjum są (por. Obrzędy bierzmowania, nr 12; Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 56):

– udział w sakramentalnym życiu Kościoła (Msza św. niedzielna, Msza św. młodzieżowa, sakrament pokuty, itd.)

– uczęszczanie na katechezę szkolną (co po każdym etapie przygotowania potwierdzi katecheta),

– udział w parafialnym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania (spotkania w grupach, zaangażowanie w działalność charytatywną w parafii, wolontariat itp.)

Bierzmowanie udzielane jest w naszej parafii w okresie Wielkanocnym. Warunkami ostatecznego dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania są: pozytywna opinia duszpasterza i katechety o postawie kandydata oraz realizacja wymagań postawionych kandydatowi w cyklu trzyletniego przygotowania.

Listy osób dopuszczonych do kontynuowania przygotowania do tego sakramentu:

Spotkania dla grup II:

22 maja, wtorek                  godz. 16:15 –  A i D      ;     17:00 – B i C

Grupy rok I

Grupy rok II

Skip to content