Regulamin cmentarza

Kościół zawsze uważał cmentarz, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”. (KPK, Kan 1205).
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień Zmartwychwstania.
1Cmentarz w Niemodlinie jest własnością Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie.
2Administratorem Cmentarza jest ksiądz proboszcz parafii w Niemodlinie –tel. 077 4606 225 oraz 0 600 015 987, który zarządza nim samodzielnie lub przez opiekuna, którym jest p. Józef Lelek –Tel. 077 4606 209 oraz 0 604 602 182.
3Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od 8.00 do 21.00, a jesienią i zimą od 8.00 do 17.00
4Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
5Sadzenie lub wycinanie drzew oraz wysokich krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora lub opiekuna w wypadu uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia.
6Bez zgody administratora lub opiekuna cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek oraz wykonywać betonowych podestów przy grobie.
7Na cmentarzu zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, wprowadzania psów, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
8Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego.
9Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu tego miejsca.
10Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
11Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
12Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po tym czasie ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba, że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawa i uiści opłaty (tzw. pokładne) za miejsce na cmentarzu, pobierane zawsze po upływie 20 lat.
13Wysokość opłat cmentarnych określa aneks do niniejszego regulaminu.
14Osoba, która opłaciła miejsce grobowe jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
15Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
  • pochowek dzieci do lat 6: Długość 1,2m, szerokość 0,6m, głębokość 1,2m. Odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m.
  • dla pozostałych: Długość 2m, szerokość 1m, głębokość 1,7m. Odstępy – od każdego boku po 0,5 metra.
  • dla urn skremowanych ciał: Długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m. Odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m.
16Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:
  • długość 2,3m, szerokość 1,3m, głębokość 1,7m. Odstępy – od każdego boku po 0,5 metra.
17Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary:
  • długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m. Odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m.
18Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
19Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
20Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepieniem.
21Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowane dwu lub więcej trumien. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
22Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
23Należy uzyskać zgodę administratora lub opiekuna cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, a w szczególności na ekshumację, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
24Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora lub opiekuna cmentarza. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarz musi posiadać pisemną zgodę od opiekuna na jej wykonywanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonywanych pracach.
25Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonywania robót czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialna jest osoba, która opiekuje się danym grobem.
26Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie śmieci i wszystkie odpadki należy składać do kontenera znajdującego się poza ogrodzeniem cmentarza.
27Wszelkie opłaty dotyczące cmentarza należy uiszczać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub opiekuna cmentarza, gdzie również można zasięgnąć informacji dotyczących spraw wykraczających poza regulamin. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1.11.2008r.

Aneks do regulaminu cmentarza w Niemodlinie

  • Za pojedyncze miejsce pochówku – 250 zł
  • Za pojedyncze miejsce złożenia urny – 125 zł
  • Za rezerwację miejsca na pojedynczy pochówek – 250zł
  • Za rezerwację miejsca złożenia urny – 125 zł
  • Przechowanie ciała lub urny do dnia pogrzebu w kaplicy p.w. Zmartwychwstania Pańskiego – 50 zł